Business domain and Subdomain

Posted on:January 8, 2023

ในบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักวิธีการทำงานขององค์กร กลยุทธ์และวิธีการบรรลุเป้าหมาย ผ่านกรอบแว่นที่ชื่อว่า Domain-Driven Design

What Is a Business Domain?

องค์กรมีความรู้และวิธีดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ความรู้และวิธีดำเนินงานเหล่านี้เราเรียกว่า business domain ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ การผลิตสินค้า รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
For example:

เนื่องจากโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรจะมองหาธุรกิจใหม่ ๆ หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักของตนเอง เลยมีหลาย ๆ องค์กรที่มี business domain มากกว่า 1 อย่าง

SET Group ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการลงทุนในทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

V-Serve Group ให้บริการด้านโลจิสติกส์

องค์กรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ business domain ที่เรากำลังทำงานอยู่ และงานที่เราทำตอบ goals ข้อไหนขององค์กร

What Is a Subdomain?

ปัญหาของ business domain คือมีความซับซ้อนและมีระบบขนาดใหญ่  ในความใหญ่นั่น มักจะมีรายละเอียดและฟังก์ชั่นแยกย่อย ๆ ลงไปอีก องค์กรมักจะแยกระบบออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังนั้น subdomain คือ business activity เปรียบเสมือนกิจกรรมย่อย ๆ ที่ช่วยผลักดันให้ business domain เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
For example:
V-Serve Group มีชื่อเสียงด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse & Cargoes Distribution Center) การที่จะสร้างสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จนั่น ต้องมีมากกว่าคลังสินค้าที่ดีหรือรถขนส่งที่วิ่งเร็ว ในนั่นมี subdomain ย่อย ๆ เช่น การจ้างบุคลากร กระบวนการรับสินค้าเข้า กระบวนการกระจายสินค้า ทำเลที่เหมาะสมและระบบบริหารจัดการที่ดี

Warehouse & Cargoes Distribution Center.

Warehouse & Cargoes Distribution Center - V-Serve Group

ตัวอย่าง subdomain ของ Warehouse & Cargoes Distribution Center

Types of Subdomains

องค์กรมักจะมี resources ที่จำกัด  ใน multiverse ของ domain-driven design เราสามารถแบ่ง subdomain ได้ 3 ประเภท เพื่อเป็นข้อมูลให้องค์กรใช้ในการตัดสินใจ

core domain ไม่จำเป็นต้องเป็น software ไม่ใช่ทุกปัญหาทางธุรกิจสามารถแก้ได้ด้วย algorithms หรือ technical ความได้เปรียบในการแข่งของบริษัทอาจมาจากหลากหลายทาง
For example: V-Serve M&E ให้ความสำคัญกับ online shop แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ core domain เพราะ core domain ของพวกเขาคือการนำเข้าสินค้าและผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ถึง online shop จะใช้งานไม่ได้ก็ยังมี offline store

เปรียบเทียบความแตกต่าง

differences between the three types of subdomains.